ખેતીવાડી જમીન માપણી સીટ | AnyRoR Gujarat

ઘરે બેઠા મોબાઈલ થી જમીન માપણી કરો હેક્ટર , વીઘા , ગુંઠા માં ઓનલાઇન જમીન માપણી

મોબાઈલ થી જમીન માપણી કરો

Gujarat jamin mapani calculator 2024 અત્યારના સમયમાં બધા કામ ઘરે બેઠા જ મોબાઈલ થી જમીન માપણી થઇ જાય તો સારું થાય ,ખેડૂત ભાઈ ની સૌથી મોટી સમસ્યા છે જમીન માપણી અરજી? સર્વે બોલાઈને જમીનની માપની કરાઈએ તો એમાં બહુ સમય જાય છે અને 3 થી 5 હાજર આજુબાજુ ખર્ચ થઇ જાય છે. આજ અમે આ … Read more