પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2024 પગાર મળશે 63,200 ઓનલાઈન અરજી કરો અહીં થી

પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2024 પગાર મળશે 63,200 ઓનલાઈન અરજી કરો અહીં થી

India Post Recruitment 2024:ભારત પોસ્ટ દ્વારા ડ્રાઈવર પદ માટે ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. 13મી એપ્રિલ 2024 ના રોજ જાહેરાત થઈ હતી અને 28મી મે 2024 ની અંતિમ તારીખ પહેલા યોગ્ય ઉમેદવારો ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2024 પગાર મળશે 63,200 ઓનલાઈન અરજી કરો અહીં થી

પરીક્ષા પાસ કરેલા વિદ્યાર્થીઓને ધોરણ 9 થી 12માં મળશે 94000 સ્કોલરશીપ

અરજી કરતી વખતે ઉમેદવારોએ નીચેના દસ્તાવેજો તૈયાર રાખવા જોઈએ:

1. ઓળખનો પુરાવો:

આધાર કાર્ડ
પાન કાર્ડ
ચૂંટણી કાર્ડ
2. રહેઠાણનો પુરાવો:

રહેઠાણનો પુરાવો (જીવનનો પુરાવો)
વીજળી બિલ
પાણીનો બિલ
ગેસ બિલ
મકાનનો કરવેરાની રસીદ
3. શૈક્ષણિક લાયકાતના પુરાવા:

10મી પાસ માર્કશીટ
ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ (મોટર વાહન ચલાવવાનું લાયસન્સ)
ટેકનિકલ અનુભવનો પુરાવો (જો હોય તો)
4. અન્ય:

જાતિનો દાખલો
પાસપોર્ટ સાઈઝના બે ફોટા
અરજી ફી ભરવાની રસીદ

પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2024 અરજી કરવાની મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

  • અરજી શરૂ થઈ: 13 એપ્રિલ 2024
  • છેલ્લી તારીખ: 28 મે 2024

પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2024 અરજી કેવી રીતે કરવી: India Post Recruitment 2024

ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઇટ https://www.indiapost.gov.in/ ની મુલાકાત લઈને ઓનલાઈન અરજી કરવી પડશે.
ડોક્યુમેન્ટ્સની જરૂર: આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ, રહેઠાણનો પુરાવો, માર્કશીટ, ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ, જાતિનો દાખલો અને અન્ય શૈક્ષણિક લાયકાતના પુરાવા.

Leave a Comment