જો તમે 31 જાન્યુઆરી પહેલા આ કામ નહીં કરો તો તમારું FASTag બંધ કરી દેશે. બેંકો બંધ કરશે અથવા બ્લેકલિસ્ટ કરશે,વિગતવાર જાણો

Leave a Comment